Informace o přijímacím řízení na SŠ

 

Přijímací řízení ke studiu ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2015/2016 pro školní rok 2016/2017

 • Uchazeč má možnost podat dvě přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

 • Ředitel střední školy vyhlásí prokazatelným způsobem kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016.

 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče přímo řediteli střední školy do 15. března 2016 (u konzervatoří a oborů s talentovou zkouškou do konce listopadu 2015).

 • Termín přijímací zkoušky je jednotný pro obory těch středních škol, které se přihlásily k pilotnímu ověřování přijímacích zkoušek (nemusí platit pro všechny obory), a to 15.4.2016 pro čtyřleté studijní obory a 18.4.2016 pro šestileté a osmileté studijní obory. Náhradní termín konání jednotných testů je stanoven na 13.5.20156pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání.

 • Termín "školní" přijímací zkoušky (u škol, které nejsou zapojeny do pilotního ověřování přijímacího řízení) stanovuje ředitel střední školy.

 • Nově uchazeč na přihlášce uvede až dvě střední školy v pořadí podle svých preferencí. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť.

 • Každému uchazeči bude vydán jeden zápisový lístek, škola jej potvrzuje a přesně eviduje.

 • Pokud uchazeč potřebuje odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ dříve, informuje o tom výchovnou poradkyni předem, aby mu mohl být zápisový lístek připraven.

 • V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil nebo neuplatní v některé střední škole.

 • Po doručení rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 • Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy.

 • Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je plně v kompetenci ředitele střední školy.

 • Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2016 přihlášku do jiných oborů.

 • Žákem SŠ se uchazeč o vzdělávání v prvním ročníku SŠ stává prvního dne školního roku, ve kterém byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

Vybíráme z fotogalerie Výlet 3.B
zřizovatel školy: Město Šternberk