Informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Za zřizovatele:

Leo Czabe czabe@post.cz
Mgr. Michal Hlaváček
Michal Oborný oborny@sternberk.cz

Za rodiče:

Mgr. Eva Lubrichová
Ing. David Střítezský
Lenka Šimková

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Miloslav Beneš 604 176 717 benes@zshrubeho.cz
Mgr. Lenka Hlaváčková 604 849 658 hlavackova@zshrubeho.cz
Mgr. Jana Vytřísalová vytrisalova@zshrubeho.cz
Přiložené dokumenty
Vybíráme z fotogalerie 1.A Expozice času
zřizovatel školy: Město Šternberk