O projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Naše škola realizuje od 1.1.2017 projekt "Šablony I. ZŠ Dr. Hrubého" v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předpokládané datum ukončení je 31.12.2018.

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků, zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráce s rodiči žáků a podpora extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

I. etapa projektu (leden - srpen 2017):

V první etapě projektu jsme uskutečnili 29.5.2017 seminář pro pedagogické pracovníky "Poruchy chování, agresivní projevy, závadové chování u dětí a mládeže", který lektorovala Mgr. Dagmar Hutařová. Učitelé se během osmi vyučovacích hodin zaměřili na problematiku poruch chování (původ, definice, druhy) a dalšího závadového chování - nadměrné upoutávání pozornosti, negativismus, lži, krádeže, záškoláctví, vandalismus aj. Jednotlivé poruchy chování zkoumali s ohledem na věk dětí. Dověděli se, jak optimálně pracovat s dítětem s poruchou chování, jaká rizika vyplývají z práce s těmito dětmi, seznámili se s možností terapie. Získali také znalosti o možných způsobech jednání v zátěžových situacích a zaměřili se na metodiku vedení rozhovorů se zákonnými zástupci žáka. Nechyběl ani prostor pro kazuistiky z praxe a diskusi.

Od ledna 2017 ve škole působí školní psycholožka Mgr. Kristýna Smejkalová. Při své činnosti se zaměřuje na osobní konzultace se žáky, se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, vychovatelkami školní družiny i vedením školy. Během náslechů ve třídě zjišťuje aktuální klima třídy a následně pracuje s celými třídami - zaměřuje se na screening vztahů mezi žáky a na upevňovaní daných pravidel. Své poznatky vyhodnocuje a konzultuje s třídními učiteli, společně plánují činnosti vedoucí k eliminaci šikany, k upevnění vztahů ve třídě nebo k bezproblémovému začlenění nových žáků do třídy. Při své práci se věnuje rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohroženým školním neúspěchem.

II. etapa projektu (září 2017 - duben 2018):

Realizace šablony "Klub logiky a deskových her": Ve škole pracovaly dva kluby logiky a deskových her pod vedením dvou vyučujících, které se formou volnočasové aktivity věnovaly šestnácti žákům. Všechny činnosti klubu vedly k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Pro aktivity klubu byly pořízeny různé stolní hry a další pomůcky.

Realizace šablony "Čtenářský klub": Zapojení se do aktivit čtenářského klubu využilo třináct žáků, se kterými pracovaly dvě vyučující ve dvou klubech. I pro tuto činnost byly zakoupeny různé pomůcky - knihy, časopisy, tzv. "mazlíky" pro relaxaci při čtení nebo regály do školní knihovny. 

Realizace šablony "Doučování": Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. V rámci této aktivity pomáhalo šestnáct pedagogů sedmdesáti dvěma žákům s přípravou na vyučování či opakováním a procvičováním učiva, a to zejména v hlavních předmětech.

- realizace šablony "Školní psycholog"

- realizace šablony "Školní asistent"

 

 

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Atletický čtyřboj 5.B
zřizovatel školy: Město Šternberk