Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně, kapacita je 180 žáků. V současné době zde pracuje 6 vychovatelek.

Školní družina má šest oddělení, 1. oddělení se nachází ve třídě 2.A, 5. oddělení ve třídě 1 B, 6. oddělení ve třídě 4.A a další 3 oddělení jsou umístěna v podkroví školy, které bylo vybudované z půdních prostor. Všechna oddělení jsou vybavena novým nábytkem, v některých odděleních se nachází televize s videem a DVD přehrávačem.

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.

Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

V průběhu celého školního roku se opakovaně pořádají akce, které u dětí získaly velkou oblibu: Drakiáda, Pečení vánočních perníků, Čertovské radovánky, Soutěž o nejhezčí čarodějnici. Děti dále chodí sáňkovat a bruslit, zúčastňují se soutěže v jízdě na koloběžkách. Školní družina spolupracuje také s městskou knihovnou a Domem dětí a mládeže ve Šternberku.

hem školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky se snaží vytvářet příjemné a podmětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy. Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

 

 

 

crackcrack

Vybíráme z fotogalerie Den šestý_ZIMA
zřizovatel školy: Město Šternberk