Plán práce školní družiny

SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBLAST

CÍL:    Vytváření a upevňování základních dovedností a návyků společenského chování.

            Pěstování hygienických návyků a postupné vytváření morálních představ.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 

 

 • Seznámení se školní družinou
 • Vytváření hygienických a společenských návyků
 • Výchova k samostatnosti a sebeobsluze
 • Udržování pořádku ve svém okolí
 • Šetření vlastních a družinových věcí
 • Utváření vztahů mezi dětmi
 • Odstraňování brutality, sobectví
 • Seznamujeme děti s hlavními zásadami zdravého životního stylu

 

 • Vytváříme pohodové, bezpečné a podnětné prostředí, které napomáhá k relaxaci, odpočinku a seberealizaci dětí před a po skončení vyučování

 

 

 

 • Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti, zodpovědnosti vůči sobě i druhým

 

 • Podporujeme a vedeme děti k četbě – návštěva městské knihovny

 

 

 

 

 

 • Návštěva dopravního hřiště

 

 

 

 • Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 • Projev lásky a úcty k nejbližším i ostatním lidem
 • Udržování lidových tradic
 • Bezpečnost při zimních sportech

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 

 • Kázeň při všech činnostech
 • Správný vztah dětí k mateřskému jazyku,
  ke knize
 • Dodržování dopravních předpisů pro chodce, poznávání dopravních značek

 

 

Červen

 • Bezpečné chování při sportování
 • Ochrana zdraví a života
 • Nebezpečí při koupání
 • Nebezpečí a škodlivost drog

 

ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLAST

CÍL:    Rozvíjet schopnosti dětí a pěstovat jejich estetické cítění a vkus.

Výtvarným projevem vést děti k chápání krásy přírody a v přístupných uměleckých dílech kultivovat jejich vlastní schopnosti výtvarného  vyjadřování.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Spontánní dětská kresba

               ,,Co dovedu namalovat“

               ,,Zážitky z prázdnin“

               ,,Cesta do školy“

 • Sběr podzimních plodů (korále, zvířátka, závěsné ozdoby)
 • Malba draka – využití různých technik (obtisk, frotáž, zapouštění barev)
 • Obtiskování listů, dotváření tuší (panáček,zvířátka)
 • Otisky temperovými barvami – půlená jablka
 • Výtvarné zpracování – Halloween
 • Tiskátka z brambor
 • Malba a kresba dopravních prostředků

 

 • Seznamujeme děti s různými výtvarnými technikami

 

 

 • Rozvíjíme u dětí zručnost a jemnou motoriku

 

 • Podporujeme vlastní tvořivost a fantazii dětí

 

 

 

 

 • Dbáme na bezpečnost při práci (vyřezávání)

 

 • Umožňujeme dětem podílet se na výzdobě ŠD

 

 

 

 • Rozvíjíme kreativitu u dětí

 

 • Umožňujeme dětem práci ve skupině

 

 • Rozvíjíme představivost, cit pro kombinaci a míchání barev

 

 • Prezentujeme práci dětí při výzdobě ve školní družině a městské knihovně

 

 

 

 • Využíváme encyklopedie a časopisy

 

 • Pracujeme v kolektivu

 

 • Náležitě motivujeme děti k činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Využíváme plochy v okolí školy

 

 

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 

 

 • Čert a Mikuláš – kombinované techniky
 • Vánoční náměty (kreslení, malování)
 • Novoroční přání
 • Zimní příroda, stromy, sněhuláci (různé techniky)
 • Ilustrace k pohádce, pohádkový hrdina

 

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 • Malba lidské postavy (charakteristika oblečení – lékař, kominík,…)
 • Malba kvetoucích stromů a jarních květin (různé techniky)
 • Svátky jara – malování kraslic, pomlázky, velikonoční přání
 • Kresba mláďátek
 • Kresba dopravních značek a dopravních situací
 • Výroba masek a škrabošek (čarodějnice)

 

Červen

 • Kreslení na asfalt barevnými křídami
 • Kresba zážitků ze školního výletu a krajiny      u vody
 • Kresba dle fantazie – prožití prázdnin
 • Rozkvetlá louka – zapouštění barev

 

 

 

 

HUDEBNĚ - POHYBOVÁ OBLAST

CÍL:      Vypěstovat u dětí koordinovaný pohyb v daném tempu a rytmu.

            Prohloubit hudebnost dětí  pomocí poslechu hudby, zpěvu, říkadel a prostřednictvím hry na jednoduché hudební nástroje.

            Osvojit si pohybovou průpravu, která je základem pro tělesnou a hudební činnost.

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 • Správné držení těla
 • Nácvik pomalého, rychlého tempa
 • Dechová cvičení
 • Opakování známých písniček
 • Rozeznávání hudebních nástrojů

 

 • Rozvíjíme v dětech pohyb v daném tempu formou her, písní a jednoduchých tanečků

 

 • Umožňujeme dětem poslech hudby

 

 • Zapojujeme děti do jednoduchého doprovodu na Orffovy nástroje

 

 • Poskytujeme dětem prostor pro zpěv kolektivní i individuální

 

 • Rozvíjíme hudebnost pomocí poslechu

 

 • Rozlišujeme hudební žánry a styly

 

 • Využíváme prostoru tříd, tělocvičny i školního hřiště

 

 

 

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 

 

 • Dětské taneční hry
 • Průpravné cviky                                 
 • Zpěv písní o zimě
 • Zpěv koled, tanečky, soutěže
 • Propojení hudební a pohybové výchovy

 

 

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 

 • Správné držení těla v klidu i v pohybu
 • Zvládnutí prostorového pohybu
 • Druhy chůze, běhu, poskoků a cval.kroku
 • Základní cviky obratnosti
 • Obraty o 90°, 180°, 360°

 

Červen

 • Hry na různé náměty

            Oslavy Dne dětí

 

 

 SPORTOVNÍ OBLAST

CÍL:    Při cvičení vycházet z toho, co děti již dovedou, o co mají zájem.

            Všestranně přispívat k tělesnému a duševnímu osvěžení dětí.

            Rozvíjet u nich rychlost, obratnost,  pohotovost,chuť k soutěživosti pomocí pohybových her.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 

 

 • Pochopení a dodržování pravidel
 • Házení a chytání míče (míčové hry)
 • Hod na pevný cíl (kuželky, kruh)
 • Hry se švihadly (přeskakování lana)
 • Cvičení obratnosti - závody družstev
 • Závody na koloběžkách
 • Bruslení
 • Pomocí kolektivních her učíme děti kázni, řádu a vzájemné pomoci

 

 • Nacvičujeme hod na cíl

 

 • Častým opakováním vedeme děti k dovednostem

 

 

 • Náplň práce aktualizujeme vzhledem k počasí

 

 • Otužujeme děti pobytem na čerstvém vzduchu

 

 • Využíváme vybavení a prostoru tělocvičny

 

 

 

 

 

 

 

 • Překonáváme projevy pohodlnosti nebo bojácnosti u některých dětí

 

 

 • Vedeme děti ke zdravé soutěživosti

 

 • Dodržujeme základní pravidla

 

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bezpečnost na sněhu a ledu
 • Hry na sněhu
 • Sněhové stavby (sněhulák,iglú)
 • Koulování, klouzání
 • Pohybové hry v tělocvičně (přeskoky, seskoky, cvičení na žebřinách, míčové hry)
 • Soutěže v kuželkách
 • Hod na cíl

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 • Běh, skok z místa
 • Turnaj v kopané a vybíjené
 • Šplh na tyči
 • Chůze na chůdách
 • Pohybové a závodivé hry

 

Červen

 • Míčové hry (vybíjená, fotbal)
 • Florbal

           Soutěže ke Dni dětí

 

 

 PRACOVNĚ - TECHNICKÁ OBLAST

CÍL:      Prohloubit znalosti o dříve poznaném materiálu, tj.papír.

            Seznámit děti s novými materiály (dřevo, kámen, tkanina, drát, přírodní materiály).

            Poznat odlišnosti od těchto materiálů.

            Získat základní pracovní návyky a dovednosti, které se budou dále rozvíjet.

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 • Skládání a překládání papíru, lepení, vytrhávání
 • Vystřihování podle obrysů, šablonek
 • Sběr přír.materiálů (zvířátka, koláže)
 • Práce s listy (mozaika, frotáž)
 • Výroba draka
 • Vyřezávání dýní
 • Podzimní ovoce, zelenina - modelování

 

 • Zajišťujeme různorodost materiálu

 

 • Nabízíme více námětů v daném období

 

 • Umožňujeme dětem tvořit dle vlastní fantazie

 

 • Rozvíjíme jejich cit a projev vlastní nápaditosti (originalitu)

 

 

 • Motivujeme děti formou soutěží k vyrábění a zapojení do práce

 

 • Umožňujeme dětem vyzkoušet si práci i s netradičním materiálem pro zvýšení atraktivnosti vyrábění

 

 • Učíme děti stála nové, zajímavější a složitější techniky, rozvíjíme tak jejich schopnosti a dovednosti
 • Ukazujeme pracovní postupy, pomůcky, materiály a dané výrobky

 

 • Upozorňujeme na bezpečnost a manipulaci při práci, předcházíme tak úrazům

 

 • Rozvíjíme samostatnost a individualitu dětí

 

 • Motivujeme děti k trpělivosti a vytrvalosti k dosažení jejich cíle, a to především u delších pracovních postupů

 

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 

 

 

 

 • Navlékání korálků
 • Modelování dle fantazie
 • Stavby ze sněhu
 • Výroba vánočního dárku a novoročenek
 • Ozdoby na vánoční stromeček
 • Výroba vánočních svícnů
 • Pečení perníků
 • Výroba dárků k zápisu do 1. tříd

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 

 • Jarní výzdoba oken, třídy
 • Velikonoční zvyky a tradice
 • Výroba kraslic a velikonoční dekorace - různé techniky a materiály
 • Rej čarodějnic - výroba čarodějnic, masek
 • Výroba přání, dárečků ke Dni matek

 

Červen

 

 • Stavby z přírodnin

            Šperky z různých materiálů

 

 

 PŘÍRODOVĚDNÁ A VLASTIVĚDNÁ OBLAST

CÍL:    Při přírodovědných a vlastivědných činnostech děti seznámit s přírodní a společenskou skutečností, která je obklopuje.

Děti během různých ročních období vést k pozorování změn v přírodě a všímavosti, jak tyto změny zasahují do života lidí.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 • Vycházky do přírody
 • Městský park
 • Kaplička
 • Sběr kaštanů

 

 • Orientujeme se v ŠD, škole a okolí
 • Orientujeme se ve městě a jeho okolí
 • Určujeme světové strany
 • Vytváříme si správný vztah k přírodě
 • Poznáváme druhy stromů (listnaté a jehličnaté), druhy rostlin
 • Pozorujeme zbarvování listů
 • Upozorňujeme na nebezpečí povrchu cest a silnic (náledí, mlha)
 • Pozorujeme krásy zimní přírody
 • Pozorujeme tání sněhu
 • Život v zimě vodních živočichů a lesní zvěře

 

 

 

 

 • Určujeme první jarní květiny
 • Pozorujeme změny přírody na jaře
 • Návrat ptáků z teplých krajin
 • Rozeznáváme stromy podle vzrůstu, květu, listu
 • ZOO –  pozorujeme rodinné soužití našich i exotických zvířat
 • Získáváme informace o životě zvířat v ZOO
 • Obohacujeme znalosti didaktickými hrami

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 

 

 

 

 • Vyprávění o zvířatech
 • Encyklopedie
 • Vycházky do okolí
 • Zahrádky, potok a jeho okolí
 • Vycházky do parku: stopy ve sněhu, pokus se sněhem (nečistoty)

 

 

 

 

 

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 

 

 • Chování a projevy mláďat
 • Pokusy s klíčením luštěnin na buničině
 • Výlet do ZOO

 

 

 

 

Červen

           Přírodovědný kvíz

 

 

 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

CÍL:    Pěstovat u dětí dobrou pracovní morálku, pocit zodpovědnosti, řešit uložené úkoly a obohacovat slovní zásobu.

Vést děti k samostatnosti a k aktivitě.

Vést děti ke schopnosti připravit si k práci všechny potřebné pomůcky, rozvíjet paměť, řeč, grafický projev a logické myšlení.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 • Logické hry na rozvoj myšlení
 • Hry s matematickou představivostí
 • Vědomostní kvízy
 • Soutěže mezi třídami
 • Plnění domácích úkolů u starších ročníků

 

 • Formou didaktických her opakujeme učivo
 • Rozvíjíme slovní zásobu – vyjadřujeme se celými větami
 • Procvičujeme pojmy: dlouhý-krátký, vysoký-nízký, široký-úzký

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 

 • Didaktické hry
 • Hádanky

 

 

 

 • Seznamujeme se s geometrickými tvary
 • Pojmenováváme je a sestavujeme do dvojic, trojic

 

Březen

Duben

Květen

 

 

 

 • Jednoduché počty
 • Stolní hry na procvičování paměti – pexesa, kvarteta, kufr, slovní fotbal
 • Omalovánky s početními příklady

 

 • Orientujeme se v číselné řadě dle věku dětí
 • Čteme z dětských časopisů
 • Soutěžíme ve skládání PUZZLE
 • Měření metrem – délka, šířka

Červen

 

 

 

 

 

 

 • Dětské časopisy

 

 

 

 

 

 

 • Vypravujeme podle obrázků
 • Čteme krátké texty pro zábavu
 • Luštíme křížovky

 

 

 

Vybíráme z fotogalerie Atlet. čtyřboj 5.A
zřizovatel školy: Město Šternberk