Provoz školy od 1.9.2020

30.08.2020

 

Provoz školy se od 1.9. řídí manuálem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (viz níže).

Všechny informace MŠMT k dispozici zde.

Základní hygienická pravidla – zásady osobní hygieny, dodržování rozestupů, nošení ochranných prostředků dýchacích cest (v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor).

Rouškyaktuálně se škol a školských zařízení povinnost nosit roušky netýká.

Vstup do školyje zakázán osobám s příznaky infekčního onemocnění. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. Potvrzení je potřeba odevzdat ve škole.

Vstup do školy je omezen všem cizím osobám a zákonným zástupcům, škola upřednostňuje jiný způsob komunikace, než je osobní přítomnost osob ve škole. Zákonným zástupcům není dovoleno pobývat ve vestibulu školy, v prostorách před jídelnou a v šatnách. Do školy mohou vstupovat osoby doprovázející žáky do školní družiny a vyzvedávající žáky ze školní družiny. Pro tyto účely slouží výhradně vchod z ulice Masarykova. Pro vyzvedávání žáků ze školní družiny je třeba dodržovat časy uvedené ve vnitřním řádu školní družiny.

Při vstupu do školy je nutné použít dezinfekci!!!

Zájmové útvary – nabídka bude upřesněna v průběhu září, kroužky budou realizovány v případě, že bude možné zajistit jejich konání s ohledem na podmínky stanovené MŠMT.

Školní družina – od 2.9. bude probíhat ranní (od 6 hodin) a odpolední (do 17 hodin) provoz. Jednotlivá oddělení budou organizována tak, aby každá skupina byla tvořena převážně žáky jedné třídy.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 (výňatek z „manuálu“ MŠMT):

  • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

1) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

2) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

3) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Rychlý kontakt

ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk,
příspěvková organizace
Dr. Hrubého 319/2
785 01 Šternberk

  • IČ 61 989 991
  • RED IZO 600 140 784
  • IZO 102 320 667
  • ID datová schránka: j29mkz2
Vybíráme z fotogalerie Rosteme spolu 2 - 5.B
Škola Online


Najdete nás na Facebooku


zřizovatel školy: Město Šternberk Rozpočet »