O projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Projekt "Maják - síť kolegiální podpory" (reg. č.: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

Vybíráme z fotogalerie Dravci
zřizovatel školy: Město Šternberk