Obecné informace

Psycholog poskytuje poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Školní psycholog je na naší škole přítomen každé pondělí a čtvrtek. Termín konzultace je vždy třeba předem sjednat telefonicky či e-mailem.

Školní psycholog: Mgr. Kristýna Smejkalová

Telefon: 585 094 043, 777 590 093
E-mail:

kristyna.smejkalova@post.cz

Úřední hodiny:

pondělí, čtvrtek 7,30 - 14,30 hodin (14,30 - 16,30 h pouze po telef. objednání)

 

Činnost školního psychologa probíhá v rámci poskytování poradenských služeb zajišťovaných školním poradenským pracovištěm, které tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.

Činnost psychologa je vymezena příslušnými právními předpisy:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

  • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí.

K individuální práci s dítětem a v případě zjišťování sociálního klimatu ve třídě je vždy nutný písemný souhlas zákonných zástupců.

Upozorňujeme, že školní psycholog nemůže provádět pedagogicko-psychologické vyšetření žáka. V případě zájmu o toto vyšetření je třeba kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu.

 

Vybíráme z fotogalerie Bruslení 4.B
zřizovatel školy: Město Šternberk