Informace výchovné poradkyně

 

"Výchova je to, co v člověku zůstane, když zapomene, co se naučil."

Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je ve spolupráci s učiteli (zejména třídními) a s rodiči žáků plnit úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace, proto se ve své činnosti zaměřuje především na:

 • problematiku osobnosti žáka (výchovné či výukové problémy žáků, prevence školní neúspěšnosti žáků)
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním) a žáky nadané
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků)
 • problematiku kariérového poradenství (pomoc při přípravě na volbu povolání)
 • spolupráci se školní metodičkou prevence (v oblasti předcházení negativním jevům)

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Hlaváčková

 - problematika žáků s SVP; podpůrná opatření

Telefon: 585 094 031,  604 849 658
E-mail:

hlavackova@zshrubeho.cz

Úřední hodiny: čtvrtek 13,45 - 14,30 hodin (po telefonické domluvě)

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Lounová

- záškoláctví; výchovné problémy žáků; kariérové poradenství

 

Telefon: 585 094 033
E-mail:

lounova@zshrubeho.cz

Úřední hodiny:  

 

Poskytování poradenských služeb

Pravidla pro poskytování poradenských služeb stanovuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a Speciálně pedagogickým centrem v Olomouci také speciálními pedagogy a psychology.

Standardní poradenské služby jsou žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům poskytovány bezplatně. Podmínkou poskytnutí školní poradenské služby žákovi je písemný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo tělesné či duševní zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a tehdy, když o psychologické vyšetření požádá soud.

Práce s důvěrnými daty a informacemi, které získávají poradenští pracovníci v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za úroveň poskytovaných poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

U Sportovní haly 1a
772 00 Olomouc

Telefon:

585 221 045

E-mail:

ppp@ppp-olomouc.cz

www stránky:

www.ppp-olomouc.cz

zajišťuje péči dětem a mládeži ve věku od 3 do 19 let zejména v těchto oblastech:

 • poskytování speciálně pedagogického poradenství
 • metody zaměřené na příčiny školní neúspěšnosti a obtíží v chování
 • vyšetření školní zralosti (např. při žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte)
 • vyšetření profesní orientace (při volbě povolání)
 • nápravné a terapeutické činnosti

 

Kariérové poradenství

Činnosti výchovné poradkyně v rámci kariérového poradenství:

 • poradenská činnost pro žáky (a jejich rodiče) při výběru budoucího povolání
 • poskytování informací o přijímacím řízení (nabídka studia ve středních školách, informace o dnech otevřených dveří a prezenční výstavě středních škol Scholaris v Olomouci, pomoc při vyplnění přihlášek ke studiu ve střední škole)
 • organizace besed se zástupci středních škol
 • zprostředkování vyšetření profesní orientace dítěte
 • organizace návštěvy Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadu práce v Olomouci

Další informace o volbě povolání a přijímacím řízení v sekci Rodiče / Informace pro rodiče.

Vybíráme z fotogalerie Rosteme spolu 2 - 5.B
zřizovatel školy: Město Šternberk