Náplň práce školního psychologa

  • v oblasti výukových a výchovných problémů

- spolupracuje při diagnostice výukových a výchovných problémů žáků

- pomáhá řešit již vzniklé problémy

- podílí se na prevenci školní neúspěšnosti

  • v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými

- spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- pomáhá při sestavování individuálního vzdělávacího plánu u těchto žáků

- podílí se na vyhledávání žáků mimořádně nadaných

- pomáhá s výběrem vhodné techniky učení pro žáka

  • v oblasti prevence rizikového chování

- pomáhá při mapování sociálního klimatu třídy

- spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.)

- podílí se na vytváření anket a dotazníků zaměřených na prevenci

- poskytuje krizovou intervenci a pomoc při zvládání náročných životních situací žáka a zpracování krize pro žáky a učitele

  • v oblasti spolupráce s pedagogy

- připravuje interní pracovní semináře pro učitele

- podílí se na koordinaci spolupráce školy se službami odborných institucí (PPP, SPC, kliničtí psychologové, sociální pracovníci...)

- poskytuje učitelům poradenství a podporu v oblasti spolupráce třídy a třídního učitele

  • spolupracuje při zápisu dětí do 1. třídy, poradí v případě zamýšleného odkladu povinné školní docházky

  • nabízí pomoc při volbě povolání

  • poskytuje odbornou pomoc a podporu zákonným zástupcům žáků při řešení různých problémů

Vybíráme z fotogalerie Bruslení_3.A
zřizovatel školy: Město Šternberk