ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Města Šternberk, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků.

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a současně zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. zápis k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

  • Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk,
  • IČ: 61989991, telefon: +420585094030, e-mail: sekretariat@zshrubeho.cz
  • ID datové schránky: j29mkz2
  • Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a druhou stranou. 

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů lze uplatnit právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva a požadavky se uplatňují u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě nesouhlasu se způsobem vypořádání požadavků a žádostí lze podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dokumenty:

Zásady ochrany osobních údajů základní školy

Zásady ochrany osobních údajů základní školy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,19 kB
Vloženo: 7. 10. 2020

Směrnice pro nakládání s údaji žáků, zaměstnanců školy a dalších osob

Směrnice pro nakládání s údaji žáků, zaměstnanců školy a dalších osob.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,29 kB
Vloženo: 7. 10. 2020

GDPR - distanční výuka

GDRP - distanční výuka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,57 kB
Vloženo: 26. 10. 2020