ZŠ Hrubého Šternberk
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Základní škola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Náplň práce školního psychologa

v oblasti výukových a výchovných problémů

 • spolupracuje při diagnostice výukových a výchovných problémů žáků
 • pomáhá řešit již vzniklé problémy
 • podílí se na prevenci školní neúspěšnosti

v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými

 • spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá při sestavování individuálního vzdělávacího plánu u těchto žáků
 • podílí se na vyhledávání žáků mimořádně nadaných
 • pomáhá s výběrem vhodné techniky učení pro žáka

v oblasti prevence rizikového chování

 • pomáhá při mapování sociálního klimatu třídy
 • spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.)
 • podílí se na vytváření anket a dotazníků zaměřených na prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci a pomoc při zvládání náročných životních situací žáka a zpracování krize pro žáky a učitele

v oblasti spolupráce s pedagogy

 • připravuje interní pracovní semináře pro učitele
 • podílí se na koordinaci spolupráce školy se službami odborných institucí (PPP, SPC, kliničtí psychologové, sociální pracovníci...)
 • poskytuje učitelům poradenství a podporu v oblasti spolupráce třídy a třídního učitele

 • spolupracuje při zápisu dětí do 1. třídy, poradí v případě zamýšleného odkladu povinné školní docházky
 • nabízí pomoc při volbě povolání
 • poskytuje odbornou pomoc a podporu zákonným zástupcům žáků při řešení různých problémů